Ghid contribuţii sociale obligatorii pentru persoanele fizice

Începând cu 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri revine ANAF conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Contribuţia de asigurări sociale (CAS)

Cine plateste?

Au calitatea de asiguraţi în sistemul public de pensii următoarele categorii de contribuabili:

 1. întreprinzătorii titulari ai unei Întreprinderi Individuale (ÎI);
 2. membrii Întreprinderii Familiale (ÎF);
 3. persoanele cu statut de Persoană Fizică Autorizată (PFA);
 4. persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 5. persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 6. persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din: drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară.

 

Cine nu plateste?

Nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente menţionaţi mai sus dacă se află în una din următoarele situaţii:

 1. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii gradaţi şi voluntari;
 2. sunt funcţionari publici;
 3. sunt cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi voluntari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 4. sunt persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului sau membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 5. sunt şomeri;
 6. sunt cadre militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
 7. sunt persoane care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate din sistemul public de pensii;
 8. contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (741 lei);
 9. persoanele care realizează venituri din activităţile agricole respectiv din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor sau din exploatarea pepinierelor viticole/pomicole şi altele asemenea;
 10. persoana fizică pentru venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică;
 11. persoanele care obţin venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare;
 12. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică.

Cum se calculeaza?

Pentru întreprinzătorii titulari ai unei ÎI, membrii ÎF, persoanele cu statut de PFA, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat.

Venitul declarat nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (35% din 2.117 = 741 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig (5 x 2.117 = 10.585 lei).

Pentru persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, respectiv diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă, după caz.

 

Cotele de contribuţie de asigurări sociale

Cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

 1. 31,3% – cota integrală, corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit legii, pentru întreprinzătorii titulari ai unei ÎI, membrii ÎF, persoanele cu statut de PFA, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 2. 10,5% pentru contribuabilii care realizează venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv din: drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară.

 

Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale

Sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale:

 1. întreprinzătorii titulari ai unei ÎI;
 2. membrii ÎF;
 3. persoanele cu statut de PFA;
 4. persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 5. persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru aceşti contribuabilii se evidenţiază lunar, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Contribuabilii care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

Pentru aceşti contribuabilii, obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale calculate, reţinute şi virate în cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligaţii finale.

Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea “Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, iar plata, pe baza “Deciziei de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Cine plateste?

Au calitatea de contribuabili în sistemul de asigurări sociale de sănătate, următoarele categorii de persoane:

 1.  întreprinzătorii titulari ai unei ÎI;
 2.  persoanele cu statut de PFA ;
 3.  persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 4. persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) – venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere – care nu generează o persoană juridică;
 5. care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) – constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate.
 6. persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a) – c) –  cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
 7. persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) – valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare;
 8. persoanele care obţin venituri din: cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78;
 9. persoanele care nu realizează nici un fel de venituri, în situaţia în care nu realizează într-un an fiscal categoriile de venituri prevăzute mai sus; venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei.

 

Cine nu plateste?

 1. Nu se datorează CASS de către persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din: salarii şi asimilate salariilor; venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj; venituri din pensii mai mici de 740 lei; sunt titularii unei ÎI sau PFA; sunt membrii unei întreprinderi familiale; realizează venituri din profesii libere; realizează venituri din activităţii agricole – cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; activităţi agricole pentru care se reţine la sursă impozitul de 2% din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere -, care nu generează o persoană juridică; veniturile realizate de persoanele fizice atât în România, cât şi în străinătate, din asociere cu persoane juridice române.
 2. Nu se datorează CASS pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 de către persoanele care realizează venituri din: salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri din: activităţi independente realizate sub formă de ÎI, ÎF, PFA; profesii libere; activităţi agricole; activităţi independente cu reţinere la sursă – venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere -, care nu generează o persoană juridică; din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române atât în România, cât şi în străinătate.

 

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1. Pentru întreprinzătorii titulari ai unei ÎI; membrii ÎF; persoanele cu statut de PFA; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă; baza de calcul este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului.
Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, nu poate fi mai mic decât un salariu de bază minim brut pe ţară (700 lei).

 • 2. Pentru persoanele care realizează venituri din activităţile agricole – cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, baza de calcul este venitul net determinat fie la normă de venit fie în sistem real raportat la cele 12 luni ale anului.
  În cazul persoanelor care realizează venituri din agricultură prevăzute la art. 71 lit. a) – d), sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul a CASS reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.

3. Pentru persoanele care realizează venituri din: drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere – care nu generează o persoană juridică; asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate, baza de calcul este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă, venituri din asociere, după caz.
Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, baza lunară de calcul a CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară 700 lei.
4. Pentru persoanele care realizează:

 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, baza de calcul este: venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare; norma anuală de venit pentru închirierile de camere în scop turistic, respectiv venitul net anual pentru cei care determină venitul în sistem real;
 • venituri din investiţii, baza de calcul este câştigul net;
 • venituri din premii şi câştiguri din jocuri de noroc, baza de calcul este venitul net determinat ca diferenţă dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil;
 • venituri din operaţiunea de fiducie, baza de calcul este reglementată de prevederile art. 42 indice 1 din Codul Fiscal.
 • venituri din alte surse, baza de calcul este venitul brut realizat.
  La determinarea venitului/câştigului anual, la bază de calcul al CASS nu se iau în considerare pierderile fiscale.

5. Pentru persoanele care nu realizează nici un venit, baza de calcul este salariul minim brut pe ţară, lunar – 700 lei.

 

Cotele de contribuţii

Cota de contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate este de 5,5%.

 

Plăţi anticipate

Contribuabilii datorează plăţi anticipate pentru CASS în cazul în care obţin venituri din:

 1. activităţi independente (ÎI, ÎF, PFA); profesii libere; drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizia de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat, formular 220/declaraţiei privind venitul realizat, formular 200, sau pe baza normelor de venit, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie; 25 iunie; 25 septembrie; 25 decembrie.
 2. activităţi agricole impuse de organul fiscal – cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizia de impunere, în două rate egale, semestrial: 25 septembrie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
 3. activităţi pentru care impozitul se determină prin reţinere la sursă, prevăzute la: art. 52 – drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică; art. 13 lit. e) – asocierile fără personalitate juridică constituite intre persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate; art. 71, lit. d) din Codul Fiscal – activităţile agricole pentru care se reţine la sursă impozitul de 2% din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare; care se plătesc de către plătitorii de venituri până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

 

Plăţi anuale

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi sunt titularii unei ÎI sau PFA, membrii unei ÎF; realizează venituri din profesii libere; realizează venituri din activităţii agricole – cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor – şi determină venitul în sistem real, datorează CASS anuală, pe baza informaţiilor din formularul 200, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului net, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.

La determinarea venitului anual bază de calcul pentru CASS nu se iau în calcul pierderile fiscale.

Plata CASS stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Contribuabilii care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78, datorează CASS anuală care se stabileşte prin decizia de impunere anuală şi se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *